Post

Writeup BTCTF

1. Scrambled

 • Source

 • Tools : hexedit,bless
 • Đề bài cho 1 file có đuôi là .png nhưng mình mở lên thì không được. Mình dùng lệnh file để check thử thì kết quả trả về là data. Từ đề bài và kiểm tra ban đầu, dễ thấy đây là dạng bài corrupted file. Dạng bài này sẽ yêu cầu sửa các file bị hỏng để nhận cờ.
 • Bắt tay vào làm, mình dùng hexedit để kiểm tra header của file :
 • Và mình nhận ra là cái header này mình chưa thấy bao giờ luôn. Gì chưa biết thì ta tìm. Mang theo suy nghĩ đó thì mình tìm kiếm file signature và kết quả là không tìm thấy loại file đó. Đến đây mình định bỏ ngang thì tự nhiên 4 bit mình tìm kiếm (mình thử đảo lại ) 4E 44 lại nhảy vào IEND của file PNG . Để hiểu rõ hơn về PNG cũng như IEND, mình có để lại bài viết nàybài viết này. Mình xem lại header của file ban đầu và nhận ra nó hoàn toàn trùng khớp với IEND, chỉ là bị đảo lại. Mình chắc chắn hơn khi mình lướt đến cuối của file :
 • Để giải quyết chỉ cần đảo lại thứ tự bit là xong :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
def reverse_hex_file(input_file, output_file):
  # Mở file đầu vào dưới dạng nhị phân
  with open(input_file, 'rb') as f:
    data = f.read()

  # Chuyển đổi nội dung file thành danh sách các byte
  data_bytes = list(data)

  # Đảo ngược thứ tự các byte
  reversed_data_bytes = data_bytes[::-1]

  # Ghi lại các byte đã đảo ngược vào file mới
  with open(output_file, 'wb') as f:
    f.write(bytes(reversed_data_bytes))

# Sử dụng hàm với file cụ thể
input_file = 'scrambled.png'
output_file = 'out.png'
reverse_hex_file(input_file, output_file)
 • Sau đó ta nhận được cờ :

Smile

Flag : btctf{How_DID_u_unsCraMBl3_tHI5_EGg}

2. No end in sight

 • Source

 • File thử thách cho là 1 file zip. Well, có vẻ dễ ăn. Mình unzip nó ra,lại 1 file zip nữa. Thử thêm lần nữa, vẫn là 1 file zip. Có vẻ bài cho 1 số lượng file zip cực lớn, nên mình dùng code cho nhanh :

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
import zipfile
import os

def unzip_nested_zip(zip_file_path, output_dir):
  with zipfile.ZipFile(zip_file_path, 'r') as zip_ref:
    zip_ref.extractall(output_dir)
    extracted_files = zip_ref.namelist()
  
  for file_name in extracted_files:
    file_path = os.path.join(output_dir, file_name)
    if zipfile.is_zipfile(file_path):
      unzip_nested_zip(file_path, output_dir)
      os.remove(file_path)

# Đường dẫn đến file zip ban đầu
initial_zip_path = 'layer1.zip'
# Thư mục để giải nén các file
output_directory = 'extr'

# Giải nén file zip ban đầu
unzip_nested_zip(initial_zip_path, output_directory)
 • Hoặc 1 cách nhanh hơn mà mình biết sau khi giải kết thúc : strings layer1.zip | grep "btctf" :v

Flag : btctf{i_hope_you_didnt_do_this_by_hand}

This post is licensed under CC BY 4.0 by the author.

Comments powered by Disqus.